ksiegowosc podatkiDziałamy w obszarze obsługi księgowej podatkowej już od 10 lat. Nasze doświadczenie zdobyliśmy prowadząc księgowość różnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na rynku polskim i międzynarodowym, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych po duże spółki z o.o., akcyjne czy też oddziały przedsiębiorstw zagranicznych.
W ABACO każdy Klient zyskuje dedykowaną Księgową, która będzie prowadzić i nadzorować prawidłowość rozliczeń oraz służyć pomocą w razie pytań związanych z finansami.
Usługi z zakresu księgowości i podatków dedykowane są przedsiębiorstwom o niewielkiej aktywności i standardowych potrzebach informacyjnych ze strony kierownictwa, ukierunkowanych w szczególności na spełnienie wymogów podatkowych, poprzez firmy, które oczekują obsługi księgowej w rozszerzonym zakresie, aż do najbardziej wymagających klientów oczekujących usługi dopasowanej do ich indywidulanych potrzeb.

Dlaczego outsourcing księgowości i podatków?
Podejmując taką decyzję osiągasz liczne korzyści:

 • możliwość skoncentrowania się na głównej działalności firmy,
 • redukcja kosztów funkcjonowania firmy,
 • obsługa przez profesjonalistów dysponujących aktualną wiedzą,
 • oszczędność czasu poświęcanego na składanie wyjaśnień instytucjom fiskalnym,
 • gwarancja ciągłości pracy,
 • gwarancja poufności wrażliwych danych finansowych i pracowniczych,
 • znaczące ograniczenie odpowiedzialności prawnej kierownictwa,

W ramach obsługi księgowej oferujemy państwu:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Formalno-rachunkowa ocena poprawności sporządzenia otrzymanych dokumentów w korespondencji z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Kontrola terminowego regulowania zobowiązań oraz należności,
 • Sporządzanie w ciągu roku sprawozdań finansowych na życzenie Zamawiającego,
 • Bieżąca współpraca w zakresie wymiany informacji finansowych z Zamawiającym,
 • Przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań i raportów do GUS, NBP
 • Archiwizowanie dokumentów stanowiących podstawę do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • Bieżąca pomoc i doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • Sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, Rachunek wyników, Rachunek przepływów pieniężnych,
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym)
 • Inne czynności wymagane prawem niezbędne do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W ramach obsługi podatkowej oferujemy państwu

 • prowadzenie ewidencji VAT dla rozliczeń krajowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT dla rozliczeń wewnątrzunijnych,
 • prowadzenie ewidencji VAT dla rozliczeń z krajami poza UE,
 • przygotowywanie i złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-7 i VAT-UE,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb ustalenia podatku dochodowego firmy (CIT),
 • sporządzanie roboczych deklaracji CIT,
 • sporządzanie rocznego zeznania o podatku dochodowym od osób prawnych CIT-8,
 • występowanie z wnioskiem o zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym,
 • reprezentowanie Zamawiającego w trakcie prowadzonych kontroli podatkowych,
 • występowanie do US z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
 • Bieżąca współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych Zamawiającym,
 • Archiwizowanie dokumentów stanowiących podstawę do sporządzenia rozliczeń podatkowych,
 • Bieżąca pomoc i doradztwo w zakresie rozliczeń podatkowych,
 • Inne wymagane prawem do prawidłowego sporządzenia deklaracji i zeznań podatkowych.